افراد آنلاین: 32 نفر
حاضرین آقا: 18 نفر
حاضرین خانم: 11 نفر
اعضاء حاضر: 28 نفر
تعداد مدیران: 3 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 1 نفر
تعداد شکلک ها: 212 عدد